جستجو برای:

   

231 آگهی

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

168 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,720,000,000
قیمت متری: 40,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 271
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

278 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 11,300,000,000
قیمت متری: 40,647,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 270
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

408 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 16,320,000,000
قیمت متری: 40,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 269
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

240 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 9,840,000,000
قیمت متری: 41,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 268
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

423 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 15,651,000,000
قیمت متری: 37,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 267
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

378 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 18,900,000,000
قیمت متری: 50,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 266
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

200 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 22,500,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 265
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

400 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 24,000,000,000
قیمت متری: 60,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 264
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

181 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,262,500,000
قیمت متری: 1,250,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 263
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

530 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 31,800,000,000
قیمت متری: 60,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 262
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

200 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 9,000,000,000
قیمت متری: 45,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 261
تاریخ: 1398/03/20

فروش زمین - کلنگی در تهران - تهرانپارس

462 متر، مسکونی-اداری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 14,784,000,000
قیمت متری: 32,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 260
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

98 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,813,000,000
قیمت متری: 18,500,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 259
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

108 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 2,376,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 258
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 14,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 257
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

104 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,820,000,000
قیمت متری: 17,500,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 256
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 40,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 255
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,050,000,000
قیمت متری: 15,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 254
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

62 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 868,000,000
قیمت متری: 14,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 253
تاریخ: 1398/03/20

فروش آپارتمان در تهران - تهرانپارس

74 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 962,000,000
قیمت متری: 13,000,000
مشاور: بهاره سجودی آزادگله
کد ملک: 252
تاریخ: 1398/03/20

لطفا منتظر بمانید...