جستجو برای:

   

20 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

57 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 147
تاریخ: 1398/02/29

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 190,000,000
قیمت اجاره: 5,950,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 101
تاریخ: 1398/02/21

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 100
تاریخ: 1398/02/21

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

67 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 99
تاریخ: 1398/02/21

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 160,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 98
تاریخ: 1398/02/21

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 68
تاریخ: 1398/02/19

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

67 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 67
تاریخ: 1398/02/19

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

90 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 0
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 200,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 66
تاریخ: 1398/02/19

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 65
تاریخ: 1398/02/19

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 600,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 64
تاریخ: 1398/02/19

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

77 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,400,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 40
تاریخ: 1398/02/15

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
آژانس: املاک کوبیک
کد ملک: 37
تاریخ: 1398/02/15

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

143 متر، مسكوني ، اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 370,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: صابری
کد ملک: 35
تاریخ: 1397/11/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

112 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 135,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: کریم زاده
کد ملک: 30
تاریخ: 1397/11/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

65 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,300,000
مالک: درودیان
کد ملک: 29
تاریخ: 1397/11/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

103 متر، مسكوني ، اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 1,100,000
مالک: معصومی
کد ملک: 27
تاریخ: 1397/11/23

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

124 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: اختیاری
کد ملک: 13
تاریخ: 1397/11/15

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 35,000,000
قیمت اجاره: 1,600,000
مالک: باعصمت
کد ملک: 10
تاریخ: 1397/11/16

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

58 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 35,000,000
قیمت اجاره: 1,400,000
مالک: کرباسی
کد ملک: 8
تاریخ: 1397/11/16

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - تهرانپارس

63 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,200,000
مالک: قربانی
کد ملک: 7
تاریخ: 1397/11/15

لطفا منتظر بمانید...